R&D Spandex och miljön

Precis som hos andra företag inom Spandexgruppen är miljötänkandet viktigt för R&D Spandex i Laholm. Vi vet att produktionen i det långa loppet mår bra av att vi fokuserar på att ta ett socialt ansvar. Därför lägger R&D Spandex stor vikt vid både miljö och säkerhet vid vår verksamhet. Att tänka på miljön i alla led betyder självklart att vi strikt följer alla lagar och föreskrifter, men också att vi ständigt utvecklar processerna i varje led med både arbetsmiljö och yttre miljö i åtanke.

Detta innebär bl.a. att vi:
strävar efter att minimera det egna avfallet och behandla detta enligt principen:
först återanvänding
därefter återvinning
sedan energiutvinning
och sist deponi.

R&D Spandex verkar för att erbjuda kunder information om produkters miljöegenskaper. Vi tar hänsyn till miljöaspekter vid nyinvesteringar i maskiner, fordon och lokaler. Vi värnar om kunders och de anställdas hälsa och minskar förbrukningen av emballage genom transport med egna turbilar.R&D Spandex värnar om den yttre miljön.

Leverantörer
Som distributör förväntar sig Spandex också att företagets leverantörer är miljömedvetna. Här följer en kort sammanfattning av våra huvudleverantörers miljömedvetenhet:

3M: Har ett eget miljöhanteringssystem med åtta anläggningar i Storbritannien som är certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001.

Avery: Europeisk produktionsplan som är certifierad enligt miljöstandarden ISO 14001.

Gerber: Ser för närvarande över sin långsiktiga strategi. Företaget arbetar för att hantera sina globala tillgångar på ett sätt som värnar om människans hälsa och säkerhet och miljön.

Image Perfect: En investering på 300 000 £ i en ny förbränningsugn på produktionsanläggningen i Storbritannien resulterar i en reducering av kolutsläpp med 60 % och en reducering av energiförbrukningen med 40 %. Ny lansering av ”gröna” produkter, t.ex. material för digitaltryck och ytrengörare.

ImageBond: Se Miljöpolicy för ImageBond Miljöpolicy