Montering av självhäftande vinyl och helfoliering på fordon

Ett folierat fordon som används och tvättas förväntas ha en kortare hållbarhet jämfört med det som står angivet på produktspecifikationen för själva folien. Miljögifter, tvättmedel, avfettningsmedel, spolarvätskor, mekaniskt slitage, bilvårdsprodukter, solljus mm. förkortar foliens hållbarhet på olika sätt. Den här yttre påverkan är olika för varje fordon och det gör att det är väldigt svårt att säga hur länge man som användare kan förvänta sig att bilen ser snygg och hel ut. För att förlänga hållbarheten så långt som möjligt måste fordonet vårdas med omsorg. Här är några korta råd som kan ge längre livslängd på folien.
Folieval
När man väljer folietyp är det viktigt att tänka på hur länge man förväntar sig att folieringen skall hålla. Normalt får man en längre hållbarhet med en dyrare och bättre folie. Även andra egenskaper som Garantier och en miljövänligare produkt kan vara viktigt. Vid fordonsfoliering finns olika varianter, vissa är godkända för 3D applikationer men andra produkter går också att använda, men de behöver ”snittas” vid djupa och skarpa veck.

När man printar på folie så rekommenderar vi att laminera utskriften för att skydda mot mekaniskt slitage och UV-ljus. Det är viktigt att ”vädra” bort lösningsmedlet i bläcket innan laminering! Vi rekommenderar minst 24 h innan laminering. Kom ihåg att inte låta folien ligga ihoprullad under den tiden, då kan inte lösningsmedlet avdunsta. Om inte lösningsmedlet i bläcket avdunstar helt innan laminering så kan lösningsmedlet så småningom tränga ner igenom folien och påverka adhesivet negativt och man riskerar att folien exempelvis kan lossna. Lösningsmedlet (solvent) som finns kvar kan även orsaka bubblor mellan vinyl och laminat. Tänk på att inte överbrygga veck och andra ytor genom att sträcka på folien mer än vad tillverkaren av folien rekommenderar.

 • Välj en polymer eller gjuten folie till jobbet om det är av mer permanent karaktär. Dessa folietyper innehåller samma typ av mjukgörare. Välkända märken har pigment med god UV-tålighet, v.s. är mycket färgäkta över tid.
 • En gjuten folie är mjuk och formbar med minimal Den tillåter oftast applicering över skarpa veck. Undvik dock att töja vinylen vid applicering eftersom molekylstrukturen då ändras. Folien minns sitt tidigare format och blir mer krympningsbenägen. Eftervärmning är ett krav. Se respektive tillverkares rekommendationer
 • Ett gott råd är emellertid att undvika utfästandet av garantier gällande många år, ex, upp till 12 år för vinylfolier på Sådana garantier är äventyrliga då det är många faktorer som påverkar livslängden och dina möjligheter att kontrollera hur kunden sköter sin produkt är begränsade.

Häftämnesval

 • Välj som standard ett akrylbaserat häftämne som passar för rena och torra Det fäster permanent men är ändå lättjobbat. Det kladdar inte och bildar ej smutskanter runt folien. UV- och åldringsegenskaperna är goda vilket innebär att häftämnet normalt inte torkar fast på underlaget. Viktigt att veta är att vidhäftningen av folien är runt 50 % direkt efter applicering och uppnår sin maximala styrka först efter 24 timmar vid normal rumstemperatur.
 • Undvik häftämnen som känns mycket kladdiga eller aggressiva för De åldras ofta snabbt, torkar fast på underlaget, påverkar folien och ger smutskanter.
 • Vid minsta tveksamhet – Fråga Din leverantör.

Rengöringsmetod – före
En ren yta är en förutsättning för att folien skall kunna fästa ordentligt. Var noga med att slutrengöra med ett Isopropanolbaserat medel och undvik alkohol. Använd handskar vid arbete med starka lösningsmedel! Säkerhetställ att fordonet inte är lackbehandlat med silikonbaserade lackbehandlingsmedel. Om brukaren har för avsikt att lackbehandla fordonet ska de ske efter att dekoren är monterad. Om fordonet är behandlat med ett silikonbaserat medel måste ytan rengöras med en silikonborttagare samt att dekorens vidhäftning bör provas innan slutlig montering av dekor sker. Under årstider när det är kallt ute så får inte fordonet köras ut ur den varma monteringslokalen innan folien eftervärmts och härdat i enlighet med respektive tillverkares direktiv. Ohärdad folie som utsätts för kyla drar ihop sig och kanter mm. reser sig. Montera inte folie på en nylackerad yta som inte härdat och montera inte folie på omlackerade ytor. Det är även viktigt att fordonet inte är skadat av rost, repor, grus mm.

Innan applicering av vinylfolie ett fordon är det bra att tänka följande:

 • Det räcker absolut inte att endast rengöra med T-sprit före T-sprit löser inte leveransvax, polish eller andra vaxliknande produkter. I de flesta fall kvarstår endast halva häftförmågan.
 • Vi rekommenderar att använda ett rengöringsmedel som respektive folieleverantör Vid oklarheter prata med R&D Spandex representanter.

Appliceringsmetod
Vi rekommenderar torrapplicering eftersom det är säkrast och möjligt med den nya typen av häftämne som har låg initial häftförmåga Våtapplicering med tvållösning kan skapa problem eftersom kvarvarande fukt måste försvinna innan materialet fäster. Risk finns vidare för att lösningen blir för ”hal” eller att fordonet tas i bruk för tidigt. Applicera på rumstempererad yta (15 – 25oC), låt fordonet stå inomhus åtminstone över natten. Undvik högtryckstvätt den första tiden efter appliceringen. Använd aldrig våtapplicering om folien har luftkanaler.
Borttagning av fordonsdekor
Att häftämnen ibland fastnar på lacken kan inte helt undvikas då akrylhäftämnen attraheras i hög grad av exempelvis, akryllack. Med R&D Spandex HotSteam (ångapparat) eller med specialanpassade borttagningsmedel går det allra enklast att dra av gammal fordonsdekor.

Tänkbara reklamationsorsaker
Det är lätt underskatta det komplicerade arbetet med fordonsfoliering. Inte minst med tanke på alla de olika faktorer som ingår i processen. Men några tänkbara reklamationsorsaker kan vara:

 • Bristande rengöring av ytan i kombination med högtryckstvätt
 • Vid våtapplicering; användandet av för mycket ytspänningsnedsättande medel som diskmedel.

Fordonet används för tidigt – har ej fått stå tillräckligt länge i varm lokal.

 • Bristande på- och efterstrykning av folien på fordonet så att tillräcklig kontakt ej uppstått mellan ytorna.
 • Påverkan av kemikalier, ofta i samband med högtryckstvätt. OBS! Vi varnar för ihållande bruk av s.k. naturavfettningsmedel i koncentrerade former. Dessa innehåller tensider, d.v.s. i princip koncentrerad biologiskt nedbrytbar tvållösning. Förenklat kan man säga att medan den gamla typen av avfettningsmedel löste upp smutsen så löser dessa nya medel upp själva ytan på vinylen. De ”tvättar” bort mjukgöraren ur vinylfolien så att den skrynklar sig som ett russin eller bildar blåsor. Be därför fordonsägaren att undvika onödigt bruk av s.k. naturavfettningsmedel på vinylen/fordonet.
 • Felaktig tvättning med högtrycksaggregat.
 • Silikonmigrering ur olackerade glasfiberskåp.
 • Fabriksny lack eller fel typ av lack. (Volvo exempelvis, lämnar inga garantier då ny lack applicerats med folie)
 • Andra felaktigheter hos folien, ex. låg häftämnesvikt m.m. R&D Spandex tar fortlöpande prover på alla inkommande material som sedan godkänns för leverans och märks upp med ett kvalitetsnummer. R&D Spandex garanterar materialets duglighet enligt teknisk specifikation och åtar sig att, i de fall då materialfel på R&D Spandex produkt kan påvisas, stå för den egna materialkostnaden i samband med eventuell reklamation.

Avfettning
Långvarig påverkan av avfettningsmedel påverkar folien negativt, var noga med att tvätta och skölja så fort smutsen lösts. Tänk på att exponeringstid och solljus ofta förstärker avfettningsmedlets negativa påverkan. Samma negativa påverkan kan även uppstå när viss spolarvätska exponeras av solljus på folien.

Tvätta rätt
Använd så lågt tryck som möjligt vid högtryckstvättning. Se till att vattentemperaturen är högst 50 grader C. Undvik att spruta in vatten snett mot foliekanten utan se istället till att hålla vattenstrålen vinkelrätt mot ytan. Oavsett styrka på adhesivet så är det lätt att spola bort dekoren om vattnet tar sig in under kanten. Är det minusgrader ute och fordonet kommer direkt in utifrån bör man vara extra försiktig. Om biltvätt används rekommenderas mjuktvätt utan borstar. Använd aldrig hetvax eftersom det påverkar folien negativt. Använd rätt rengöringsmedel. Tänk på att använda medel utan slipande effekt och med neutralt PH-värde. PH mellan 6-8 rekommenderas. För att inte påverka folien och kulören måste det även vara fritt från starka lösningsmedel och alkoholer. Milt bilschampo utan vax eller vanlig såpa fungerar utmärkt. Generellt rekommenderar vi rengöring för hand och underhåll av folien. Respektive folietillverkare har rekommenderade underhållsprodukter för bästa skötsel och underhåll.

Vi rekommenderar att ni skickar med skötselråd vid foliering av fordon. På detta sätt minimerar ni framtida diskussioner om vad som blivit sagt till kund vid leverans. För att folien ska skyddas från solljus och frätande ämnen så rekommenderar vi försegling av folien. Försegling bör upprepas regelbundet under foliens livslängd.